Ubytovací řád

Kemp Milovy

Provozovatel: M-V-A Milovy s.r.o., Sněžné 7, IČO:04976622

V areálu kempu je možné v souladu s provozní dobou ubytovat osobu, která se řádně přihlásí k pobytu a uhradí příslušné poplatky dle platného ceníku.

Ceny za ubytování a služby poskytované v kempu se hradí předem na celou dobu pobytu.

Ubytování klientů může být nástupu provedeno po 14hod., nebo dle dohody.

Po příchodu do kempu se každý návštěvník ohlásí na recepci, předloží svůj platný OP, cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti. K pobytu je nutné přihlásit vždy všechny uživatele stanů a karavanů.

Po zaplacení všech poplatků recepční přidělí hostům místo k postavení stanu, karavanu a zaparkování vozidla.

Při opuštění a opětovném vstupu je každý návštěvník po žádání povinen prokázat se ubytovacím dokladem.

Ztrátu nebo krádež vydaných karet nebo jiných dokladů je nutné neprodleně ohlásit na recepci kempu.

Přenocování rodinných příslušníků a jiných osob, které nejsou přihlášeny k pobytu, je ve všech ubytovacích zařízení zakázáno.

Ubytovaní, kteří budou žádat o prodloužení pobytu, nemají z provozních důvodů nárok na ubytování ve stejném zařízení (pokoj, chatka).

Při přerušení pobytu ze strany ubytovaného se úhrady za pobyt nevrací (ve vážných případech dle domluvy).

Ohraničování stanů příkopem není dovoleno.

Ve všech prostorách budov platí přísný zákaz kouření.

Užívání kempu je povoleno pouze občanům, kteří nejsou bacilonosiči, nebo postižení infekčními chorobami, parazitními nemocemi a nebyl jim nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno nechávat děti do 10-ti let v prostorách kempu bez dozoru.

Koupání v přírodním rybníce je na vlastní nebezpečí.

Používání šamponu a mýdel v rybníce je zakázáno.

Zákaz lovu ryb bez povolení.

V době od 23.00 hod. do 7.00 hod ráno musí být v kempu naprostý klid. Besedy u táborových ohňů je možno konat i po 23.00 hod., avšak na vyhrazeném místě, tak, aby klid ostatních návštěvníků nebyl rušen.

Odjezd z kempu před 7.00 hod ranní je nutno ohlásit předem na recepci. Odjezd v tomto případě musí být tichý, bez zbytečného hluku.

Z provozních důvodů může dojít k případné změně místa nebo chatky.

Stížnosti a případně návrhy na zlepšení přijímá vedoucí, resp. recepční kempu.

V případě reklamace služeb je potřeba sepsat řádný reklamační protokol se zástupcem kempu. Reklamaci je nutné provést bez zbytečných odkladů na místě. Na pozdější reklamace se nebere zřetel.

Během dne není dovoleno obtěžovat uživatele kempu křikem, hlučným zpěvem a nadměrným zesilováním rozhlasu nebo jiným projevem. Při provozování her je v kempu vyhrazeno vhodné místo.

Jízda motorovými vozidly, příp. i jízdními koly je dovolená jen pro příjezd a odjezd a to po vyhrazených cestách. Nejvyšší povolená rychlost v celém areálu kempu je 20km/hod.

Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém areálu přísně zakázána. Parkování vozidel v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje, byť na krátkou dobu je nepřípustné.

Psi v kempu po celou dobu pobytu nesmí volně pobíhat. Jejich majitelé jsou povinni zajistit, aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatních rekreantů. Majitelé psů jsou povinni uklízet psí exkrementy.

Výcvikové akce psů mají vlastní pravidla, která psovodi dodržují.

Uživatelé kempu jsou povinni zacházet s ohněm s nejvyšší opatrností. Přísný zákaz rozdělávání ohnišť! V areálu kempu je vyhrazeno ohniště.

Povinností návštěvníků kempu je dbát na čistotu, pořádek, ohleduplné jednání a chování k ostatním návštěvníkům.

Všichni uživatelé kempu nesmí poškozovat zařízení kempu, rostliny, přírodní krásy v kempu a jeho okolí.

Přísný zákaz nošení ostrých a skleněných předmětů okolo pláže včetně písčitých ploch.

Návštěvník kempu, který poškodí zařízení, způsobí škody v prostorách sociálních a kuchyňky, příp. i jiných míst kempu, je povinný před odjezdem nahradit způsobenou škodu.

Odpadky patří na vyhrazená místa do určených nádob.

Mytí nádobí je povoleno pouze v místech k tomu určených.

Před opuštěním kempu uvede návštěvník místo svého stanování a okolí do původního stavu.

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout bezvýhradně pokynů zaměstnanců kempu.

Provozovatel kempu nezodpovídá za zranění a poškození majetku uživatele kempu, pokud by jejich poškození nezavinil. Neručí také za ztrátu věcí osobní potřeby.

Každý návštěvník se musí při vstupu do kempu seznámit s provozním řádem a je povinen ho dodržovat.

Provozní řád kempu je závazný pro všechny, kteří chtějí pobývat v areálu kempu.

Každá osoba, která poruší „provozní řád“ kempu, bude vykázána bez náhrady, tedy bez vrácení příslušné částky předplacených poplatků.

Narušování provozu a rušení klidného pobytu návštěvníků, jehož náprava není řešena provozním řádem a ubytovacím řádem může být řešena přivoláním Policie ČR. Může být také řešena písemným nařízením vedoucího kempu, které bude mít charakter dodatku provozního řádu.

Koupání a používání jakýchkoliv atrakcí včetně pohybu po kempu je na vlastní nebezpečí.

Zodpovědný vedoucí
Michal Vašek • tel: 737 187 938