Provozní řád půjčovny plavidel

Název a umístění půjčovny: PŮJČOVNA LODIČEK – Areál Kemp Milovy

Provozovatel: M-V-A Milovy s.r.o., Sněžné 7, 592 03 Sněžné, IČ:04976622

Vlastník: Obec Sněžné

Půjčovna plavidel je otevřena v období od 1.7. do 1.9. denně od 09.00 do 19.00 hod. Výhradně za příznivých klimatických podmínek.

1. Ze zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, musí být plavidlo při provozu na vodní cestě vedeno osobou, která je k tomu způsobilá a nazývá se vůdce plavidla. Vůdce plavidla ani jiná osoba, která se podílí na obsluze plavidla (lodička, šlapadlo a paddleboard.) nesmí být za plavby pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných či psychotropních látek.
2. Osoba, která může vést plavidlo bez průkazu způsobilosti je účastníkem plavebního provozu, a proto musí být obeznámena s technikou vedení plavidla a pravidly plavebního provozu.
3. Vůdce malého plavidla musí zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, lidského života nebo zdraví, ke vzniku škody na majetku, a aby nezpůsobil nehodu v plavebním provozu nebo překážku na vodní cestě, znečištění vodní cesty nebo jiné poškození životního prostředí, zejména:
– musí zajistit, aby obsazení plavidla cestujícími nebo zatížení plavidla nákladem a jeho rozmístění na plavidle neohrožovalo bezpečnou plavbu,
– je povinen řídit se plavebním značením umístěným na hladině, březích a na stavbách na vodní cestě a světelnými a zvukovými signály,
– nesmí poškozovat plavební značení a jiná plavební zařízení na vodní cestě nebo je používat k vyvazování plavidla,
– nesmí vyvazovat plavidlo ani za stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky, svodidla apod.,
– je povinen užívat při plavbě na plavidle vhodným způsobem optickou a zvukovou signalizaci adalš í zařízení určené pro zajištění bezpečnosti plavby,
– je povinen plavbu včas přerušit, pokud by s ohledem k místním podmínkám další plavba nebyla již bezpečnou,
– je povinen uposlechnout pokynů provozovatele půjčovny, které mu dá před dosažením nejvyššího povoleného vodního stavu pro plavbu nebo z jiných důvodů, pro které by další plavba již nebyla bezpečná.
4. Vstup do prostoru mola má pouze návštěvník, který si zakoupil vstupenku na zapůjčení plavidla.
5. Po předložení vlastního průkazu totožnosti (občanského průkazu nebo cestovního pasu) a zaplacení půjčovného se návštěvník dobrovolně podrobuje všem ustanovením „Provozního řádu půjčovny plavidel“ a „Řádu plavební bezpečnosti na vodních cestách ČR“.
6. Plavidla se zapůjčují na vlastní nebezpečí a pouze osobám starším 15-ti let, vypůjčené plavidlo je návštěvník povinen vrátit po uplynutí smluvené doby, nejpozději však do ukončeni provozu půjčovny, při nedodržení termínu navrácení pronajatého plavidla je nájemce povinen uhradit pronajímateli 100,-Kč za každou další i započatou hodinu.
7. Provozovatel půjčovny nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které návštěvník způsobí svou vlastní nepozorností sobě nebo třetím osobám.
8. Návštěvník je povinen šetřit vybavení půjčovny, škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny na majetku provozovatele nebo ostatních návštěvníků a uživatelů vodní plochy je povinen uhradit.
9. Provozovatel předá návštěvníkovi řádně vybavené plavidlo k provozu a vůdce plavidla, odpovídá za vypůjčené plavidlo a současně i za osoby a jejich rozmístění na plavidle, na plavidlo smí vzít jen určený počet osob, vyznačený v nosnosti osob na plavidle.
10. Neplavci a děti do 10-ti let musí mít za plavby nasazený záchranný prostředek ( záchrannou vestu, kterou lze zapůjčit v půjčovně), nemůže-li tyto záchranné prostředky půjčovna s půjčovaným plavidlem poskytnout, nesmí plavidlo z půjčovny vyplout.
11. Všem uživatelům plavidel je zakázáno se s plavidly vzájemně srážet, skákat z nich do vody nebo na ně vylézat z vody, potápět je nebo je vytahovat na břeh.
12. V případě, kdy plavidlo míjí koupajícího, je vůdce povinen obeplout ho v bezpečné vzdálenosti (min. 3 m) a pokud možno tak, aby koupající zůstal mezi plavidlem a nejbližším břehem.
13. Je zakázáno bez příčiny volat o pomoc,  vpřípadě tonutí osob nebo nehody plavidel, nacházejících se v bezprostřední blízkosti, je povinen každý vůdce plavidla poskytnout okamžitou pomoc v mezích vlastních prostředků a schopností.
14. Je zakázáno jakékoliv znečišťování vody odhazováním odpadků, vyléváním škodlivých tekutin apod.
15. Prodlévání návštěvníků na molu loděk  ašlapadel v mimopracovní době nebo neoprávněné použití plavidel z půjčovny bez vědomí odpovědných pracovníků je přísně zakázáno.
16. Z půjčovny (mola) bude vykázán každý návštěvník, který se chová vůči pracovníkům půjčovny, ale i ostatním návštěvníkům a uživatelům vodní plochy nepřístojně, ruší pořádek a dopouští se přestupků proti pravidlům slušného chování.
17. Za zhoršené viditelnosti, v noci, v mlze, v bouři a prudkém dešti, při nízkých a vysokých kótách hladiny a v období 16. října až 14. dubna tak, jako chytání ryb z plavidel, je provoz půjčovny zakázán.
18. Součástí půjčovny je jedno záchranné plavidlo o nosnosti min. 3 osob, vybavené předepsanou výstrojí.
19. Zákazníci svým podpisem stvrzují, že se seznámili s provozním řádem půjčovny plavidel.
20. Přístaviště půjčovny plavidel (molo) je zakázáno využívat k opalování, chytání ryb, skokům do vody a uvazování jiných plavidel než plavidel Kempu Milovy.
21. Zakázáno podjíždění mostu na přítoku.